Geopudas Oy

Geopudas Oy on vuonna 1987 perustettu rakennusgeologinen toimisto, jonka päätoimialana ovat maa- ja kiviainesten rakennustekniseen käyttöön ja ottotoimintaan liittyvät tutkimukset ja suunnitelmien laatiminen. Toiminta-alueemme on koko Suomi, keskittyen kuitenkin Pohjois-Suomeen.


Palvelut

Maa-ainesten ja kallion ottosuunnitelmat
Erityisosaamisemme on vuodesta 1982 lähtien kohdistunut maa-ainesten ja kallion ottosuunnitelmien laatimiseen sekä niihin liittyviin maaperätutkimuksiin ja -selvityksiin sekä pohjavesiselvityksiin. Suunnitelmat perustuvat asiantuntevaan ja luotettavaan maa- ja kallioperägeologiseen tietämykseen, joihin myös viranomaiset ovat tottuneet luottamaan. Suunnitelmiin liittyen suoritamme myös maastomittaukset, maa-ainesinventoinnit, massalaskelmat ja lupahakemusasiakirjojen, ym. asiakirjojen laadinnat. Lisäksi suoritamme rakennuskivi- ja kallioperätutkimuksia ja kartoituksia. Maatutkaluotauksia ja raskaita kairauksia toteutamme laajan yhteistyöverkostomme osaamista hyödyntäen.

Ympäristöluvat ja -suunnitelmat
Maankäyttöön liittyvät erilaiset ympäristösuunnitelmat ja ympäristölupa-asiat ovat perinteisesti kuuluneet palveluvalikoimaamme.

Maa-ainesten oton ja maankäytön yleissuunnitelmat
Laaja-alaisempia maankäytön suunnitelmia olemme laatineet yhteistyössä yrityskumppaniemme kanssa.

Jätevesien käsittelysuunnittelu haja-asutusalueille
Pohjatutkimuksiin liittyen suunnittelemme maaperätutkimuksiin ja maastomittauksiin perustuvia jätevesien käsittelysuunnitelmia haja-asutusalueiden rakennushankkeisiin sekä laadimme suunnitelmia vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsittelyn kunnostamiseksi uusien määräysten mukaisiksi.

Geopudas Oy on Suomen Yrittäjät ry:n, Suomen geologinen seura ry:n, Rakennusgeologinen yhdistys ry:n sekä Vuorimiesyhdistys ry:n jäsenyritys.